Regulamin sklepu Szeptusie

Witamy w świecie Szeptusiów!

Jesteśmy producentem pluszowych maskotek, pomagających maluchom w zasypianiu i wyciszaniu się. Materiały, z których wykonane są produkty zostały starannie dobrane i posiadają odpowiedni certyfikaty ("bezpieczny dla dziecka", OEKO-TEX).

Regulamin Szeptusie

Operatorem Serwisu Internetowego i Sklepu Internetowego Szeptusie znajdującego się na stronie www.szeptusie.pl jest:
Sebastian Łabanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S.L. Invest - Sebastian Łabanowicz z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Glinianej 1, NIP: 9111952122 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Adres do korespondencji:
S.L. Invest - Sebastian Łabanowicz ul. Gliniana 1 
56-400 Oleśnica 


Adres poczty elektronicznej: kontakt@szeptusie.pl
Numer telefonu kontaktowego: +48 694 463 243

Internetowy sklep szeptuse.pl prowadzony jest przez: właściciela Marki Szeptuse firmę S.L. Invest - Sebastian Łabanowicz z siedzibą główną w Oleśnicy przy ul. Gliniana 1, NIP: 9111952122. Wszystkie produkty wchodzące w skład prezentowanej oferty zostały wyprodukowane przez Szeptusie. Produkty są nowe, wykonane z najwyższej jakości materiałów i mogą nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach poglądowych. Sklep szeptusie.pl sprzedaje wyroby produkcji polskiej które są certyfikowane. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Szeptusie dostępnego pod adresem www.szeptusie.pl oraz zasady realizacji oferowanych za jego pośrednictwem usług, w szczególności warunki zawierania umów sprzedaży towaru znajdującego się w asortymencie sklepu oraz zasady wykonywania tych umów.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie w serwisie www.szeptusie.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

I DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.szeptusie.pl, i prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie;
Użytkownik - każdy użytkownik sieci internetowej, który korzysta z Internetu;
Klient - pełnoletni konsument lub przedsiębiorca, który za pośrednictwem sklepu internetowego nabywa towary od Sprzedawcy na podstawie umowy sprzedaży;
Konsument - konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
Sprzedawca - Sebastian Łabanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S.L. Invest - Sebastian Łabanowicz z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Glinianej 1, NIP: 9111952122;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i wyśle, w sposób wybrany przez Klienta. 
Konto Klienta - baza danych zawierająca informacje o Kliencie, które służą do należytej realizacji zamówień oraz które umożliwiają przetwarzanie informacji marketingowych, informacje o dokonanych płatnościach Klienta, historię składanych zamówień. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowej lub całkowitej dezaktywacji Konta Klienta, jeżeli uzna, że zostało ono użyte niezgodnie z prawem. 
Płatność elektroniczna - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on- Line (Homepay), przelewu bankowego, lub płatności za towar przy odbiorze gotówką - płatność pobiera kurier, który na podstawie umowy świadczy usługi dla Szeptusie.pl
Biuro Obsługi - punkt prowadzony przez Sklep, kontakt przez połączenia video-konferencyjne i telefoniczne (pod numerem 694 463 243) lub mailowy (kontakt@szeptusie.pl).
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep szpetusie.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep szeptusie.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych.
 2. Sklep szeptusie.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Sklep szeptusie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.szeptusie.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.szeptusie.pl użyte są w celach informacyjnych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

III OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym przeglądanie asortymentu sklepu oraz składanie zamówień za pośrednictwem sklepu wymaga od Użytkownika posiadania co najmniej:
 2. Komputera lub innego multimedialnego urządzenia elektronicznego zapewniającego dostęp do Internetu i zaopatrzonego w przeglądarkę internetową:
 •               Internet Explorer,
 •              Google Chrome,
 •              Mozilla Firefox,
 •              Opera, Safari
 •              włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
 •              Aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
 4. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w serwisie.
 5. Do pobrania udostępnionych treści multimedialnych niezbędny jest komputer z połączeniem Internetowym i oprogramowaniem umożliwiającym odczytanie kodu HTML. 

IV REJESTRACJA

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności sklepu internetowego, w tym możliwość składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga rejestracji w serwisie. 
 2. Rejestracja w serwisie dostępna jest jedynie dla osób pełnoletnich
 3. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z serwisu i dokonać rejestracji za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 4. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i dobrowolna. Przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga wypełnienia formularzu rejestracyjnego, w tym podania przez Użytkownika danych zaakceptowania regulaminu sklepu oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim za wyjątkiem podzbioru danych przekazanych operatorowi płatności lub firmie kurierskiej. Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych".
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej umowy.

V OFERTA SKLEPU

 1. Wszystkie produkty wchodzące w skład prezentowanej oferty zostały wyprodukowane przez Szeptusie. 
 2. Sklep www.szeptusie.pl sprzedaje wyroby produkcji polskiej. 
 3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.
 4. Ceny towarów widoczne dla Klientów są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy czy przesyłki.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny. 
 7. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję jakości wystawioną przez ich producenta. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.
 8. Oferowane za pośrednictwem Sklepu produkty mogą się nieznacznie różnić od tych na zdjęciach poglądowych. 

VI PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sklep zamieszcza na stronie www.szeptusie.pl.
 3. Zamówienia składane przez Klientów są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień.
 4. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia. 
 5. Zamówienia można dokonać po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu;
 6. Uzupełniając odpowiednie pola formularza w zakładce ZAMÓWIENIA, Klient dokonuje: wyboru towarów i/lub usług, wyboru sposobu dostawy towarów, określenia adresu dostawy towarów, deklaracji, co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia, deklaracji, co do finalizacji procesu zakupu i dokonania płatności.
 7. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sklep prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail, informację o zgodności złożonego zamówienia zawierającą: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Przesłanie przez Sklep informacji określonej w ust. 8 świadczy o przyjęciu zamówienia i zawarciu umowy z Klientem. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 3-10 dni roboczych od chwili pojawienia się środków pieniężnych od Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
 9. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Klienta (np. błędny adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin od dnia złożenia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sklepu.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie Sklepu towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionych towarów, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta, który może anulować w całości lub częściowo złożone zamówienie.
 11. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia. 
 12.  Klient w momencie złożenia zamówienia wybiera preferowaną formę płatności. Dostępne formy płatności za realizację zamówienia zostały szczegółowo wymienione w punkcie XI Regulaminu.
 13. W momencie złożenia zamówienia Klient wskazuje preferowany sposób dostawy towaru. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Sebastiana Łabanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S.L. Invest - Sebastian Łabanowicz z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Glinianej 1, NIP: 9111952122 danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.
 15. Aby prawidłowo złożyć zamówienie w Sklepie należy włączyć obsługę javascript oraz cookies w przeglądarce.
 16. Sklep nie będzie realizował zamówień złożonych z wykorzystaniem technik (zwanych potocznie hakerskimi) zmieniających sposób zachowania rozwiązania technicznego wykorzystywanego przez Sklep.

VII SPOSÓB I CZAS DOSTAWY ORAZ KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu. Sklep dokonuje wysyłki zamówionych towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na życzenie Klienta Sklep udostępnia Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.
 2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej. 
 3. Zamówienia są realizowane w ciągu 3-10 dni roboczych od daty zaakceptowania zamówienia. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia Klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową przez obsługę Sklepu. Sklep w przypadku problemów z realizacją zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w jak najkrótszym czasie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. w terminie od 1 do 7 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu, tj. m. in. niedostarczenie lub opóźnienie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia o 14 dni roboczych przewidywanego czasu dostawy, jeśli Kupujący wyrazi wolę otrzymania faktury VAT - towar nie zostanie wysłany do momentu otrzymania danych do faktury.
 5. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż 7 dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem (pod adresem: kontakt@szeptusie.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. 
 6. Przesyłki są odpowiednio zabezpieczone i ubezpieczone, rekomenduje się dokładne sprawdzenie doręczonej przesyłki w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia sporządzenie protokołu szkody, potwierdzonego podpisem kuriera. 
 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/towaru i/lub niekompletności zawartości przesyłki/towaru i/lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient uprawniony jest do: odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Klient może powiadomić Sklep, w tym w drodze e-mailowej o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy alboprzyjęcia przesyłki i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem - protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umową (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.
 9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, w ramach realizacji umowy z Klientem, Sklep jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

VIII FAKTURY I RACHUNKI

 1. Żądanie otrzymania faktury, zamiast rachunku potwierdzającego zakup towarów, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia oraz podanie danych do jej wystawienia.
 2. W przypadku chęci otrzymania kopii faktury w formie PDF prosimy o przekazanie tej wiadomości najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki za pomocą poczty elektronicznej. 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT oraz paragonów w formie pliku PDF. Klient może zwrócić się do Sklepu z prośbą o wystawienie faktury VAT na firmę. Aby tego dokonać Klient wyrażający chęć zmiany powinien odesłać do Sklepu paragon, lub fakturę na Adres S.L. Invest, ul. Gliniana 1, 56-400 Oleśnica. Klient powinien zakomunikować zmianę w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. 

IX CENY ZA TOWARY I USŁUGI

 1. Wszystkie ceny towarów i usług podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT, uwzględniają one koszty przesyłki.
 2. Cena podana przy towarach i usługach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

X ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DORĘCZENIE PRZESYŁKI I REALIZACJĘ ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłka towaru następuje prosto z naszej fabryki. 
 2. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie jest określona przepisami prawa oraz regulaminami świadczenia tego rodzaju usług; w szczególności: to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania (zgodnie z art. 65 ustawy – Prawo przewozowe). 
 3. Sklep internetowy nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich, w związku z tym nie przyjmuje także odpowiedzialności za ich świadczenie przez podmioty trzecie.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacjach, kiedy jest to niemożliwe ze szczególnym uwzględnieniem wypadków losowych, przerw w dostawach energii elektrycznej, kataklizmów. W przypadku dokonania płatności przez Klienta i braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na w/w okoliczności, uiszczona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności w ciągu 14 dni roboczych, o czym klient zostanie poinformowany w możliwie najkrótszym terminie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy emisji sklepu oraz za błędy wynikające z chwilowej awarii oprogramowania sklepu. 

XI FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sklep przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych.
 2. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez Klienta za pośrednictwem firmy zajmującej się obsługą płatności.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.
 4.  Klient może skorzystać z bonu zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który ze Sklepem współpracuje.
 5. Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada operator płatności elektronicznych Paypal, dotpay.pl, przelewy24, Credit Agricole. Obsługa Sklepu nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu prowizji operatora płatności online. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. 
 6. Płatność w formie elektronicznej dokonywana będzie na rachunek bankowy nr 91 1020 5297 0000 1102 0090 5620 należący do Sklepu. Płatności należy dokonać w terminie do 5 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie w terminie 5 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.

XII REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, fabrycznie nowe i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: kontakt@szeptusie.pl
 3.  Każdy zakupiony towar w Sklepie posiada 12 miesięczną gwarancję.
 4. Reklamacje powinny być składane, pisemnie za pomocą formularza na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@szeptusie.pl. Klient, który nabył w Sklepie towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego oraz w ustawach szczególnych. Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Klient reklamując towar powinien skorzystać z formularza. Wzór formularza, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostępny jest w zakładce:
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, przed dostarczeniem jest obowiązany do wysłania zdjęć wadliwego towaru na adres (kontakt@szeptusie.pl). Do zdjęć należy dołączyć skan paragonu/faktury z którą był dostarczony wraz z opisem wady towaru.
 7. Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz o dalszym sposobie postępowania.
 8. W przypadku, gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta Sklep niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie na numer rachunku bankowego Klienta, z którego dokonano płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Suma zwrotu dotyczy wyłącznie ceny zakupionego towaru-wszelkie koszty przesyłek pokrywa Klient. 
 9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z przedstawionymi na stronie internetowej Sklepu, w szczególności odcień, kolor, proporcje, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.
 10. Klient ma prawo skorzystać z gwarancji w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu roku od daty ujawnienia się wady. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon/faktura), a klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z reklamowanym produktem wydruku formularza reklamacyjnego z opisem wady.

XIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),przy czym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, a także w odniesieniu do towarów wykonywanych przez sprzedawcę na indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. 

Zwrot w ciągu 14 dni:

 1.  Zwracane towary muszą być kompletne. Zwracany towar należy zwrócić razem z otrzymanym wraz z nim paragonem fiskalnym (fakturą) wraz z opisem przyczyny i wypełnionym formularzem o odstąpieniu od umowy, który klient otrzymał wraz z mailem potwierdzającym zakup towaru, oraz który jest dostępny na stronie szeptusie.pl
 2. sklep, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od momentu otrzymania przesyłki zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru przelewem na rachunek bankowy Klienta chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3.  W przypadku odstąpienia od umowy Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek pobraniowych, a Klient jest zobowiązany do opłacenia kosztów przesyłki.
 4. Kupujący jest zobowiązany do nadania przesyłki na własny koszt w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy.
 5.  Wzór oświadczenia o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, a jego interaktywny formularz dostępny jest w zakładce.
 6.  Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek), będzie odesłany na koszt Konsumenta
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uznana za niezawartą, a Klient zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego. Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

XIV DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta przez Sklep
 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym realizacji złożonego zamówienia.
 3. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep. 
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest S.L. Invest Sebastian Łabanowicz z siedzibą główną w Oleśnicy przy ul. Gliniana 1. 
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy regulamin
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sebastianem Łabanowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą S.L. Invest Sebastian Łabanowicz z siedzibą główną w Oleśnicy przy ul. Gliniana 1.
 3. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Zmiany regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw Klient
 6. Sklep zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu znajduje się aktualnie obowiązujący regulamin. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary i usługi oferowane w Sklepie są chronione prawem autorskim zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep ma prawo oznaczać (tagować) udostępniane treści multimedialne w sposób umożliwiający identyfikację ich pochodzenia
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że przed dokonaniem zakupu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 10. Sklep nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sklep zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu
 11. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku rozwiązania sporu na drodze polubownej, spory zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej w powyższym regulaminie prosimy o kontakt w celu ugodowego i zgodnego z polskim prawem rozwiązania problemu
 12. W celu ustalenia indywidualnych warunków sprzedaży skontaktuj się ze Sklepem
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku.