Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu internetowego www.szeptusie.pl

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest ZATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000751115, NIP: 6793175038), kapitał zakładowy 5.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Administrator, jako właściciel i zarządca portalu strony www.szeptusie.pl, jest usługodawcą wszystkich funkcjonalności portalu i nadzoruje jego działania. Jako administrator przechowujemy tylko niezbędne do wykonania poszczególnej usługi dane osobowe i dbamy o ich odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”). Chronimy Twoje dane i Twoją prywatność przed dostępem osób trzecich.
 2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
  • We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem kontakt@szeptusie.pl.
 3. Skąd mamy Twoje dane?
  • Na stronie https://szeptusie.pl/ Twoje dane osobowe zostają dostarczane przez Ciebie w momencie kiedy dokonujesz rejestracji oraz kiedy kupujesz nasze produkty. Niektóre dane są nam dostarczane za pośrednictwem plików cookie, niemniej jednak stosujemy wszelkie możliwe metody w celu podwyższania poziomy prywatności użytkowników, jakie oferują dostawcy narzędzi wykorzystujących wspomniane technologie.
 4. Jaki jest czas przetwarzania Twoich danych w ramach Konta Użytkownika?
  • Twoje dane zwykłe będziemy przetwarzać tak długo jak Twoje konto będzie aktywne w portalu. Aktywność stwierdzamy poprzez zapisy ostatniego logowania określonego numeru identyfikacyjnego użytkownika. W przypadku nieprzerwanego braku aktywności konta przez pięć lat, wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail, z przypomnieniem, że brak aktywności spowoduje trwałe usunięcie wszystkich Twoich danych zgromadzonych przez portal. Jeżeli nie podejmiesz wtedy aktywności będziemy zmuszeni usunąć Twoje konto i wszystkie związane z nim dane. Tak długi czas przetwarzania związany jest z obowiązkiem wykazania dowodów w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze stron oraz wykonania obowiązków podatkowych (oraz innych prawnie wymaganych obowiązków). Umieszczone na portalu dane wrażliwe usuwamy niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, z tym że pamiętaj, że wiąże się to z niemożliwością świadczenia usługi, dla której zgoda została wycofana. Natomiast w przypadku zrealizowania usługi dane wrażliwe usuwane są niezwłocznie, chyba że usunięcie samych danych wrażliwych jest technicznie możliwe, wtedy administrator niezwłocznie usuwa całe konto użytkownika.
 5. Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?
  • W zakresie opisanych powyżej danych, w tym plików “Cookies” oraz obsługi powiązanych z nimi narzędzi służących do ich analizy, w niektórych przypadkach ma miejsce przekazywanie tych danych na serwery w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane te będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W pozostałym zakresie serwery naszego serwisu i cały ruch związany z jego obsługą, jak i realizacją usług, odbywa się tylko i wyłącznie z obszaru Polski.
 6. Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?
  • W ramach korzystania z portalu Twoje dane osobowe udostępniamy przede wszystkim podmiotom świadczącym dla nas różnego rodzaju usługi na podstawie stosownych umów, dzięki którym zapewniamy mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Oprócz tego przekazujemy dane odbiorcom, którym musimy przekazywać Twoje dane zgodnie z obowiązkami nałożonymi na nas przez obowiązujące przepisy prawa. Do tych dwóch powyższych kategorii podmiotów można zaliczyć:
   • Organy nadzorcze, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
   • Podmioty świadczące nam usługi związane realizacją obsługi prawnej, windykacji oraz obsługi w zakresie zobowiązań podatkowych;
   • Banki oraz pośredników w zakresie realizacji płatności;
   • Dostawcom systemu informatycznego zarządzania treścią portalu szeptusie.pl;
   • Dostawcom usług IT i hostingu;
   • Dostawcom systemów informatycznych i oprogramowania oraz serwisowania sprzętu.
 7. W jakim celu dane są przetwarzane? Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?
  • Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na dobrowolnie. Nie masz obowiązku podania tych danych, co więcej w przypadku ich podania, w każdej chwili możesz żądać od nas ich usunięcia! Jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzach dostępnych na stronie jest niezbędne w celu należytego wykonania zawartej między nami umowy. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, którą zawierasz z ZATA sp. z o.o., lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy. Brak tych danych uniemożliwia nam jej wykonanie. Pamiętaj, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych zbieramy tylko tyle informacji o Tobie ile jest to niezbędne!
 8. Jakie są Twoje prawa?
  • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jakie dokładnie uprawnienia Ci przysługują:
   • Prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
   • Możesz też żądać ich sprostowania;
   • Możesz w każdej chwili usunąć konto i dane, których nie jesteśmy zobligowani przetrzymywać;
   • W sytuacjach określonych w art. 18 ust. RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania;
   • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które związane jest z marketingiem bezpośrednim;
   • Masz również prawo do przeniesienia danych;
   • Masz prawo do zapomnienia Twoich danych.